Zeszyt dodatkowy "Palestry" 2016, nr 13, zawierający materiały opublikowane w roku 2016 na www.e.palestra.pl

PALESTRA
e.Palestra 2016 = PALESTRA 2016, NR 13
A+ A-
 

„Palestra” 2016, nr 13 (numer dodatkowy), e.Palestra

Spis treści

 

 

PRZEDMOWA

 

ARTYKUŁY

 

Marek Antoni Nowicki, adwokat (Warszawa)

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poza mechanizmem strasburskim – przykład Kosowa pod administracją ONZ

– e.Palestra 2016, poz. 1/A.......................................11

 

Katarzyna Maćkowska, adwokat, dr hab., adiunkt KUL (Lublin)

Restrukturyzacja długów amerykańskich municypalitetów na podstawie przepisów Bankruptcy Code

 – e.Palestra 2016, poz. 2/A................................25

 

Urszula Fronczek, adwokat, doktorantka UJ (Warszawa – Kraków)

Czynności pełnomocnika z urzędu w przedmiocie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec nowelizacji art. 177 p.s.a.

– e.Palestra 2016, poz. 4/A.........................43

 

Marcin Hotel, doktorant UJ (Kraków), Tomasz Marek, doktorant UJ (Kraków)

Sposoby zakończenia postępowania o udostepnienie informacji publicznej

– e.Palestra 2016, poz. 5/A.............................................................49

 

Justyna Joanna Kornaszewska, doktorantka UW (Warszawa)

Franchising od podstaw, czyli pomysł na własne przedsięwzięcie

– e.Palestra 2016, poz. 10/A.............................................................................58

 

Maciej Małolepszy, dr hab. prof. UZ (Zielona Góra)

Prawnokarne problemy regulacji prostytucji w Niemczech

– e.Palestra 2016, poz. 12/A.............................................................................75

 

Magdalena Niewelt, apl. adw., doktorantka UŚ (Katowice)

Podstawowe elementy ochrony prawnej tytułu zawodowego ekskluzywnego krawiectwa we Francji w świetle ochrony prawnej tytułu zawodowego adwokata w Polsce

– e.Palestra 2016, poz. 13/A.............88

 

Sylwia Lisowska, radca prawny, doktorant KUL (Lublin)

Zdolność procesowa małżonka ubezwłasnowolnionego częściowo w procesie o rozwód na gruncie Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 29 listopada 1930 r. oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

– e.Palestra 2016, poz. 14/A........................95

 

Karol Pachnik, adwokat, dr, adiunkt UHP w Siedlcach (Siedlce–Warszawa)

Środki kompensacyjne w ustawie o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – tzw. ustawie lutowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

 – e.Palestra 2016, poz. 18/A...................................................106

 

Łukasz Pasternak, adwokat (Warszawa)

Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania

– e.Palestra 2016, poz. 19/A....118

 

Marcin Hotel, doktorant UJ (Kraków), Aleksandra Rychlewska, doktorantka UJ (Kraków)

Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy zabużańskiej

– e.Palestra 2016, poz. 20/A...........................................................................134

 

Justyna Świątek-Rudoman, adwokat, dr, adiunkt UG (Gdańsk)

Wpływ tymczasowego aresztowania i obserwacji sądowo-psychiatrycznej na trwałość stosunku pracy pracownika

– e.Palestra 2016, poz. 21/A .........142

 

Maciej Siwicki, dr, adiunkt UMK (Toruń)

Zasady określenia jurysdykcji w przypadku egzekwowania praw pracowniczych i naruszenia danych osobowych pracowników w chmarze obliczeniowej

– e.Palestra 2016, poz. 22/A..................................151

 

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska, dr, adiunkt WSzPiA (Rzeszów)

Kilka uwag na temat pojęcia środka zastępczego w aspekcie teoretycznoprawnym

 – e.Palestra 2016, poz. 23/A........................................162

 

Maciej Bocheński, adw. dr (Kraków)

Obrońcy w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle wyników badań empirycznych

– e.Palestra 2016, poz. 24/A.........................172

 

Blanka Julia Stefańska, adwokat, dr, adiunkt, Uczelnia Łazarskiego (Warszawa)

Przestępstwo utrudniania korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego

– e.Palestra 2016, poz. 26/A.........................................184

 

Magdalena Matusiak-Frączak dr, adwokat, adiunkt (WPiA UŁ)

Zmiana przepisów emerytalno-rentowych a prawo do świadczenia

– e.Palestra 2016, poz. 27/A..........................................................................198

 

Sebastian Brzozowski, sędzia SO (Gdańsk)

Odmowa przeprowadzenia i wykorzystania dowodu objętego zakazem dowodowym z art. 168a k.p.k.

– e.Palestra 2016, poz. 29/A.........................206

 

Maciej Andrzejewski, apl.adw., doktorant UJ (Kraków), Marzena Andrzejewska, apl. adw., doktorantka UJ (Kraków)

Przebieg prac legislacyjnych nad reformą wrześniową i marcową – analiza porównawcza

– e.Palestra 2016, poz. 30/A..................216

 

Milena Jakacka, studentka UJ (Kraków)

Problem domniemania w postepowaniu egzekucyjnym. Ujęcie praktyczne

– e.Palestra 2016, poz. 31/A...........................................................................233

 

Aleksander Sikorski, adwokat, doktorant UWr (Wrocław)

Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata za naruszenie zasad etyki adwokackiej w stosunku do klienta

– e.Palestra 2016, poz. 32/A...........................................................................243

 

Sebastian Koczur, dr adiunkt KAAFM (Kraków)

Dopuszczalność zawarcia umowy prorogacyjnej w stosunku pracy

– e.Palestra 2016, poz. 33/A...........................................................................256

 

Monika Zbrojewska , adw., dr hab. prof. UŁ (Łódź), Sebastian Biedroń

(Łódź), Taras Pański, mgr inż. (Łódź), Katarzyna Bajon-Stolarek (Łódź)

Prawnokarne aspekty zjawiska cyberprzestępczości

– e.Palestra 2016, poz. 34/A...........................................................................264

 

Piotr Sobański, adwokat (Zielona Góra)

Sytuacja prawna dawnych niemieckich dóbr kultury wywłaszczonych po II wojnie światowej

– e.Palestra 2016, poz. 37/A.....................................275

 

Tomasz Kulicki (Warszawa)

Przejmowanie zespołów pałacowo-parkowych na cele reformy rolnej

– e.Palestra 2016, poz. 38/A...........................................................................286

 

Grzegorz Maroń, dr, adiunkt URz (Rzeszów)

Argumentacja biblijna obrońcy w świetle orzecznictwa sądów USA

– e.Palestra 2016, poz. 39/A...........................................................................301

 

Łukasz Goździaszek, dr, adiunkt UWr (Wrocław)

Pełnomocnik przy zakładaniu drogą elektroniczną spółki handlowej

– e.Palestra 2016, poz. 40/A...........................................................................312

 

 

ORZECZNICTWO

 

Jarosław Kocot, apl. adw., doktorant UŚ (Katowice)

Glosa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

– e.Palestra 2016, poz. 6/O...................................329

 

Kamil Siwek, doktorant UAM (Poznań)

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2014 r., IV KK 253/13

– e.Palestra 2016, poz. 7/O....................................................340

 

Zygmunt Kukula, dr (Porąbka)

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27.01.2015 r., II AKa 182/14

– e.Palestra 2016, poz. 16/O..................................................346

 

Bartosz Chudziński, apl. adw., doktorant UAM (Poznań)

Glosa do wyroku SN z dnia 4 lipca 2014 r., II CSK 612/13

– e.Palestra 2016, poz. 17/O..................................................353

 

Dominika Mróz-Krysta, r.pr., dr (Kraków), Jacek Lachner, adwokat, dr (Kraków)

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2013 r., I OSK 1904/11 (Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne – problemy konstytucyjne, cz. 2)

 – e.Palestra 2016, poz. 28/O.......................................363

 

Niedośpiał Michał, dr (Kraków)

Wykładnia art. 977 k.c. – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 roku III CZP 46/15

– e.Palestra 2016, poz. 42/O..........................................................................372

 

 

KARTY HISTORII ADWOKATURY

 

Małgorzata Stępień, dr (Warszawa)

Zapomniana sfera życia Jana Brzechwy (18981966): adwokat Jan Wiktor Lesman jako pionier polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego

– e.Palestra 2016, poz. 8/A.............................................................................389

 

Józef Forystek, adwokat (Kraków)

Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości podokręgu AK Rzeszów

 – e.Palestra 2016, poz. 11/A.....................................................402

 

Ferdynand Rymarz, sędzia TK w st. sp. (Lublin)

Tradycje działalności na rzecz kultury w palestrze lubelskiej

– e.Palestra 2016, poz. 35/A...........................................................................424

Damian Szymczak (Leszno)

Adwokat Adam Ruszczyński (1875–1930)

– e.Palestra 2016, poz. 36/A...........................................................................444

 

Adam Redzik, adwokat, prof. UW, dr hab. (Warszawa)

Maurycy Allerhand jako znawca i kodyfikator prawa upadłościowego

– e.Palestra 2016, poz. 44/A...........................................................................452

 

MISCELLANEA

 

Ewa Stawicka, adwokat (Warszawa)

O książce Randy’ego Singera pt. Adwokat; przekład: Małgorzata Bortnowska. Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, 2016, ss. 478

– e.Palestra 2016, poz. 3/M ...........................................................................465

 

Wojciech Kotowski (Warszawa)

Recenzja: Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, pod redakcją naukową Marty Kolendowskiej-Matejczuk i Valeri Vacheva, Warszawa 2016, ss. 220

 – e.Palestra 2016, poz. 9/M........467

 

Ewelina Bachera, doktorantka UŚ (Katowice)

Recenzja: Jarosław Zagrodnik, Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, ss. 583

– e.Palestra 2016, poz. 15/M.........................472

 

Wojciech Kotowski (Warszawa)

Recenzja: Damian Wąsik, Mariusz Dubiel, Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe, Bydgoszcz 2014, ss. 180

– e.Palestra 2016, poz. 25/M..........................................................................476

 

Teresa Grzybkowska, prof. dr hab. (Warszawa)

In Spiritu et Veritate – W Duchu i Prawdzie

– e.Palestra 2016, poz. 41/M..........................................................................480

 

 

 

 

 

  

Copyrights © 2016 - PALESTRA